g2
Zisnj i ljubowj, kak stranno w zjmnij wetscher
s perom w ruke podwoditj petschaljnyj itog!
Na beliznu snjega tschernilam otwetitj netschem,
stroki stichow bledneje pokrytych snegom dorog.