g3
On pokryt pautinoj, no kapeljka w njem ostalasj:
ne to rosy, ne to dozdja: wedj platschu ne ja odin...
Kaplja sdrawogo smysla! Takajae malostj,
a stoit bezumnych sles tschitajuschtschich wirschi muztschin!