c2
D Stonda strecka
Farb sammla fir d Nacht
Meeh aalanga
wie gucka könna