Die Töneh a f a c e a e a es es a c es e
e a e a es e e es e c h es e
c a c a e e es es h a h e d es e
h c h f h e c a e f es e e
e c a es h c es e
e h e b e e h e e f
e e b d s h a c h es e
h e e f f h e e f b e f e c es e
h e e f f f e h e e f f f e h es
h c h f e f es e es es c a b e es es es e
b e e e c e h e c e
b e c es e a c g
c e a c e h a g c e
h e es e es aa a es a e d e.

Johannes


zurück